Tiêu Chí Hoạt Động

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Xây dựng thương hiệu từ các nền tảng:

–   Tôn trọng khách hàng
–    Chú trọng chất lượng
–    Tổ chức công việc theo mục tiêu,  nguyên tắc và quy định
–   Thực hiện công việc tuân thủ kỹ thuật, có kỷ luật và tinh thần đồng đội
–    Chú trọng An toàn lao động, bảo vệ môi trường
–    Kết hợp lợi ích Công ty, Người lao động và lợi ích xã hội
–    Luôn lắng nghe, học hỏi và cải tiến
–   Tôn trọng pháp luật

Uy tín – Chất lượng – Kinh tế – Sáng tạo